Lise Tarih Dersi

Tarih programlarımız, geçmiş bilgiler aracılığıyla, öğrencilerimize, tarihe özgü çeşitli yeterlilik ve beceriler kazandırmaya yönelik tasarlanmıştır. Öğrencilerimizin, tarihteki farklı konulara, tarih biliminin doğasına uygun şekilde, sosyal bilimlerin farklı dallarının perspektif ve terminolojisinden yararlanarak, bütüncül bakışla yaklaşmaları; tarihî olay ve olguları, mekânla birlikte, maddi manevi bağlam ve yapılarla da ilişkilendirip neden ve sonuçlarıyla birlikte derinlemesine analiz edebilmeleri hedeflenir.

Okulumuzda uygulanan Tarih Programı ile öğrencilerimizin;

  • İnsanlık/dünya, Türk ve Türkiye (Anadolu) tarihinin farklı dönemlerini anlamak için gereken kavram, olay, olgu, kişi ve kurum bilgilerini edinmeleri,
  • Yaşadıkları toplum, ülke ve dünyanın bugünlere nasıl geldiğinin farkındalığını kazanarak, günümüzde olup bitenleri yorumlamayı ve geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi kapsayan bir tarih bilinci geliştirmeleri,
  • Tarihî bir olay veya olgunun yerel, ulusal ve uluslararası boyut ve etkileşimleri olduğu konusunda farkındalık oluşturmaları,
  • Tarihî olayların, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerini yansıttığını ve bu nedenle, bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin koşullarını dikkate almanın gerekliliğini kavramaları,
  • Birincil ve ikincil kaynaklarda yer alan kanıtları belirleme, analiz etme, yorumlama ve değerlendirmeyi içeren tarihe özgü yeterlilik ve becerileri geliştirmeleri; edindikleri bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayarak kanıtla desteklenen çıkarımlarda bulunmaları,
  • Millî kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye’nin küreselleşen dünya içindeki yerini ve rolünü kavramaları,

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?