Lise Fizik Dersi

Fizik bilimi, evrendeki düzen, olaylar ve doğanın işleyişinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimizin, fiziğin hayatımızdaki yerini fark etmeleri, bilgi çağının bir gereği olan araştırma, sorgulama, inceleme, eleştirel düşünme becerilerini, hayatın her alanında kullanabilmeleri beklenir. Donanımlı Fizik laboratuvarlarında işlenen fizik derslerimizde öğrencilerimizin, öğrendiği bilgileri günlük hayata ilişkin uygulamalarla, gösterim ve deneysel çalışmalarla pekiştirmeleri sağlanır.

Okulumuzda uygulanan Fizik Programı ile öğrencilerimizin;

  • Fizik biliminin ilke, prensip ve yöntemlerini günlük hayattaki olay ve/veya durumlarla ilişkilendirmeleri,
  • Bilimsel süreç becerilerini kullanarak, bilgi üretmeleri, problem çözmeleri ve bilimsel bilgiyi paylaşmaları,
  • Deney yaparak veri elde etmeleri, bu verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmaları,
  • Farklı enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sosyobilimsel olaylarla ilgili çıkarımda bulunmaları,
  • İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar, buluşlar üretebilmeleri,
  • Fiziğin gelişimine katkıda bulunan bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmaları

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?