Lise Biyoloji Dersi

Biyoloji derslerimizde bilim- teknoloji- toplum-çevre arasındaki etkileşimlerle ilgili olarak, öğrencilerimizin, bilgi, beceri, yeterlilik ve değerlerinin geliştirilmesi hedeflenir. Derslerimizde, öğrencilerimize, biyolojinin yasa, teori, uygulama ve kavramları ışığında; değişimler yapma, araştırma ve sorgulama, bilişim teknolojilerini kullanma, biyoloji ile günlük hayat arasında ilişki kurma, sosyal farkındalık oluşturma gibi beceriler kazandırılır.

Okulumuzda uygulanan Biyoloji Programı ile öğrencilerimizin;

  • Biyolojide yer alan yasa, teori, süreç, prensip, ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olmaları,
  • Biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları,
  • Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılmaları ve bu tartışmaları değerlendirebilmeleri,
  • İşlevsel projeler, kapsamlı, özgün tasarımlar ve buluşlar yapabilmeleri,
  • Biyoloji dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye, özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları,
  • Canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmaları ve benzer yenilikler yapmak için istekli olmaları,
  • Bilim ve teknolojinin insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilmeleri,

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?