Ortaokul Drama

Drama dersi, dramatik kurguya ve canlandırmaya dayalı yönüyle, öğrencilerimizin etkin katıldığı, oyun temelli bir derstir. Drama öğretmeninin kolaylaştırıcılığında, yaşama dair farklı durumların birer problem olarak ele alındığı ve çözüm yollarının arandığı etkinlikler, öğrencilerimizin problem çözme becerilerini ve takım ruhunu geliştirir.

Okulumuzda uygulanan Drama Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerimizin;

  • Yaşantılara dayalı öğrenmeyi geliştirmeleri,
  • Sanata ilgi duymaları ve estetik beğeni oluşturmaları,
  • Yaratıcılığını, hayal gücünü ve imgesel düşünme becerilerini pekiştirmeleri,
  • Demokratik tutum ve davranışlar geliştirmesi,
  • Duygu ve düşüncelerini bedensel, sözel ve yazınsal olarak ifade etmesi,
  • Kendine ve başkalarına güven duyması,
  • Bedenine, duygularına, düşüncelerine, farklılıklara, toplumsal olaylara karşı duyarlı ve saygılı olması,
  • Sorunlara farklı açılardan bakması ve yeni çözümler üretmesi
  • Sorumluluk bilinci kazanması, Yaşama olumlu bir tutumla yaklaşması,

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?