Lise Felsefe Dersi

Okulumuzda, sorgulama yapabilen, farklı fikirlere saygı duyan, tartışma kültürü edinen, özgün, bağımsız, eleştirel ve mantıklı düşünme ile yorumlama yeteneğine sahip, insan düşüncesindeki değişim ve gelişimin farkında olan bireyler yetiştirilir. Buna en güçlü katkıyı veren alanlardan biri olan felsefe, insanın, varlığın, evrenin, hayatın anlamı, değerler sorunu, bilginin güvenilirliği, egemenliğin kaynağı, sanatın amacı ve değeri gibi konulardaki temel sorular hakkında sorgulayıcı, eleştirel, yaratıcı ve bütüncül düşünmeyi içeren bir disiplindir.

Okulumuzda uygulanan Felsefe Programı ile öğrencilerimizin;

  • Felsefi terminoloji hakkında bilgi sahibi olmaları, felsefenin cevap aradığı temel sorulara karşı farkındalık geliştirmeleri,
  • Felsefi akıl yürütme becerilerini kullanarak, bu alandaki sorulara verilen yanıtları değerlendirmeleri,
  • İnsan düşüncesinin felsefe tarihi boyunca ortaya koyduğu sorunları ve bunlara ilişkin çözümleri ana hatları ile kavramaları,
  • Felsefenin temel sorularına felsefi yaklaşımların verdikleri cevapları analiz etmeleri,
  • Felsefenin diğer disiplin alanlarıyla ilişkisini kavramaları, tartışma kültürünü geliştirebilmeleri,
  • Felsefenin güncel hayatla ilişkisini ve bireysel, toplumsal bağlamda rolünü kavramaları,
  • Düşüncelerini ifade ederken kavramları doğru ve yerinde kullanabilmeleri, tutarlı ve temellendirilmiş bir anlatım dili kullanmaya özen göstermeleri,

amaçlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?